World-renowned geneticist Shoukhrat Mitalipov to speak at DNA Day

By SARA GIBONEYUNK Communications KEARNEY – World-renowned geneticist Dr. Shoukhrat Mitalipov will speak at the Fourth…